Terma penggunaan

Something went wrong. Please try again later...

Revised 8/23/2019

Selamat datang. Corteva Agriscience ™ ("Corteva," "Syarikat," "kami," atau "kami") menawarkan laman web ini kepada anda tertakluk kepada terma dan syarat yang berikut ("terma"). Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana laman web dengan pautan yang dibenarkan kepada terma ini (setiap satunya, "tapak"), mendaftarkan akaun atau mengakses atau menggunakan sebarang kandungan, maklumat, produk, Perkhidmatan, ciri atau sumber yang tersedia atau didayakan melalui tapak (bersama-sama dengan tapak, "Perkhidmatan"), anda bersetuju dengan terma ini. Terma ini adalah kontrak sah dengan anda.  Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, Jangan gunakan Perkhidmatan ini.

Terma penggunaan pindaan

Corteva Agriscience™ boleh menyemak semula terma ini pada bila-bila masa tanpa notis dengan mengemaskini posting ini.  Penggunaan perkhidmatan yang berterusan oleh anda selepas pengubahsuaian tersebut telah dibuat akan merupakan penerimaan anda terhadap terma yang disemak semula tersebut.

Privasi

Corteva Agriscience™ komited untuk melindungi privasi maklumat peribadi.  Setakat mana Corteva mengumpul maklumat peribadi tentang anda melalui Perkhidmatan, penggunaan maklumat tersebut adalah tertakluk kepada dasar privasi Corteva, yang boleh didapati di https://www.corteva.my/ms/privacy.html.

Terma tambahan dan pihak ketiga

Penggunaan perkhidmatan anda juga tertakluk kepada sebarang terma, syarat dan dasar tambahan yang kami siarkan secara berasingan pada perkhidmatan ("terma tambahan"), yang diperbadankan dengan merujuk kepada Perjanjian ini.  Sesetengah ciri dan alat yang boleh diakses melalui Perkhidmatan kami disediakan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga menurut syarat perkhidmatan yang berasingan ("terma pihak ketiga") yang berbeza daripada kami.  Sila semak dengan teliti terma pihak ketiga sebelum menggunakan ciri dan alat tersebut.  Dengan menggunakan ciri dan alat pihak ketiga tersebut, anda bersetuju bahawa perhubungan anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga dikawal oleh terma pihak ketiga yang berkenaan.

Nama pengguna, kata laluan dan akaun

Apabila mendaftar akaun untuk Perkhidmatan ( "akaun "), anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap yang diminta oleh borang pendaftaran ( "data pendaftaran ") dan dengan segera mengemas kini data pendaftaran jika ia berubah atau anda menjadi sedar bahawa ia tidak tepat atau tidak lengkap. Anda mewakili bahawa anda tidak dilarang daripada menggunakan perkhidmatan di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai dan anda akan bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memantau akaun anda untuk mengehadkan penggunaannya oleh golongan bawah umur dan pengguna lain yang tidak dibenarkan dan bersetuju untuk tidak berkongsi nama pengguna atau kata laluan anda dengan sesiapa sahaja. Anda seterusnya bersetuju untuk memberitahu Corteva Agriscience™ dengan segera sebarang penggunaan tanpa kebenaran kata laluan anda atau sebarang pelanggaran keselamatan akaun anda dan untuk keluar dari akaun anda pada akhir setiap sesi. Anda bersetuju untuk tidak mencipta akaun menggunakan identiti atau Alias palsu atau jika anda sebelum ini telah diharamkan daripada menggunakan mana-mana perkhidmatan. Anda seterusnya bersetuju bahawa anda tidak akan mengekalkan lebih daripada satu akaun untuk Perkhidmatan Corteva yang sama pada bila-bila masa tertentu. Corteva Agriscience™ berhak untuk membuang atau menuntut semula sebarang nama samaran pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak mempunyai pemilikan atau lain-lain kepentingan hartanah dalam akaun anda dan bahawa semua hak dalam dan ke akaun anda dimiliki oleh dan tidak tertarik kepada faedah  Corteva Agriscience™.

Sekatan ke atas penggunaan

Hak yang diberikan kepada anda dalam terma ini adalah tertakluk kepada sekatan yang berikut: (a) anda tidak boleh melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindah, menyerah, mengeluarkan semula, mengedar, mengehoskan atau sebaliknya secara komersial mengeksploitasi Perkhidmatan atau mana-mana bahagian Perkhidmatan; (b) anda tidak boleh frame atau menggunakan kaedah merangka untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo atau perkhidmatan (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau borang) Corteva; (c) anda tidak boleh menggunakan sebarang metatags atau "teks tersembunyi lain yang "menggunakan nama atau tanda dagangan Corteva; (d) anda tidak boleh mengubah suai, menterjemah, menyesuaikan diri, bergabung, membuat kerja terbitan, menyahsusun, menyusun semula, menyusun terbalik atau Kejuruteraan berbalik mana-mana bahagian Perkhidmatan kecuali setakat sekatan yang disebutkan di atas adalah dilarang secara nyata oleh undangundang yang berkenaan; (e) anda tidak boleh menggunakan sebarang perisian manual atau automatik, peranti atau proses lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada labah, robot, pengikis, satars, avatar, alat perlombongan data atau seumpamanya) untuk "mengikis "atau memuat turun data dari perkhidmatan (kecuali bahawa kami memberikan pengendali enjin carian awam yang telah dibatalkan kebenaran untuk menggunakan labah untuk menyalin bahan dari laman web ini untuk tujuan tunggal dan semata-mata sehingga tahap yang diperlukan untuk mewujudkan indeks yang boleh dicari secara awam yang sedia ada, tetapi tidak cache atau Arkib bahan tersebut); (f) anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan untuk membina laman web, aplikasi atau perkhidmatan yang serupa atau berdaya saing; (g) kecuali dinyatakan dengan jelas di sini, tiada Bahagian Perkhidmatan boleh disalin, dikeluarkan ulang, diedar, diterbitkan semula, dimuat turun, dipamerkan, disiarkan atau dihantar dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara; (h) anda tidak boleh mengeluarkan atau memusnahkan sebarang notis hak cipta atau tanda proprietari lain yang terkandung dalam atau dalam Perkhidmatan; (i) anda tidak boleh mengganggu atau cuba mengganggu dengan fungsi perkhidmatan yang sepatutnya atau menggunakan perkhidmatan dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan dengan jelas oleh terma ini; dan (j) anda tidak akan cuba membahayakan perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada, dengan melanggar atau cuba untuk melanggar mana-mana ciri keselamatan yang berkaitan, memperkenalkan virus, cacing, atau kod berbahaya yang sama ke dalam Perkhidmatan, atau mengganggu atau cuba untuk mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana pengguna, hos atau rangkaian lain, termasuk dengan cara bebanan, "banjir, ""spam, ""pengeboman mel, "atau "terhempas "Perkhidmatan. Sebarang penggunaan Perkhidmatan tanpa kebenaran menamatkan lesen yang diberikan oleh Corteva menurut Perjanjian ini.

Corteva Agriscience tidak ™secara rutin memantau penyiaran anda atau aktiviti lain di laman web ini, tetapi berhak untuk berbuat demikian. Jika Corteva Agriscience™ menyedari penggunaan tidak wajar Laman atau mana-mana perkhidmatan, Corteva Agriscience™ akan bertindak balas dalam apa-apa cara yang, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap wajar. Anda mengakui bahawa Corteva Agriscience™ mempunyai hak untuk melaporkan kepada pihak berkuasa penguat kuasa undangundang apa-apa tindakan yang boleh dianggap menyalahi undang-undang, serta apa-apa laporan yang menerima kelakuan tersebut. Apabila diminta, kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan agensi penguat kuasa perundangan dalam sebarang penyiasatan yang dikatakan aktiviti haram di internet.

Ketersediaan Perkhidmatan

Corteva Agriscience™ mempunyai beberapa laman web yang menawarkan perkhidmatan ke kawasan tertentu di seluruh dunia. Perkhidmatan yang ditawarkan di satu rantau mungkin berbeza daripada mereka di kawasan lain kerana ketersediaan, undang-undang tempatan atau serantau, status kawal selia, penghantaran dan pertimbangan lain. Corteva Agriscience™ tidak membuat apa-apa waranti atau representasi bahawa pengguna di satu rantau boleh mendapatkan perkhidmatan di rantau lain, dan Corteva Agriscience™ boleh membatalkan pesanan pengguna atau redirect pengguna ke laman web untuk rantau pengguna itu jika pengguna cuba untuk memesan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web di rantau lain.

Maklumat yang Corteva Agriscience™ menerbitkan laman web ini mungkin mengandungi rujukan atau rujukan silang kepada produk, program dan perkhidmatan yang tidak diumumkan atau tersedia di rantau anda. Rujukan sedemikian tidak bermakna bahawa Syarikat bercadang untuk mengumumkan produk, program atau perkhidmatan tersebut di rantau anda. Rujuk hubungan perniagaan Corteva Agriscience tempatan anda ™untuk maklumat mengenai produk, program dan perkhidmatan yang mungkin tersedia kepada anda.

Pautan

Laman ini mungkin mengandungi pautan ke perkhidmatan pihak ketiga seperti laman web, aplikasi atau iklan pihak ketiga ("pautan pihak ketiga"). Apabila anda klik pada pautan sedemikian, kami tidak akan memberi amaran kepada anda bahawa anda telah meninggalkan tapak tersebut.  Corteva Agriscience™ tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab untuk pautan pihak ketiga.  Kami menyediakan pautan pihak ketiga hanya sebagai kemudahan dan tidak menyemak, meluluskan, memantau, menyokong, menjamin, atau membuat sebarang representasi berkenaan dengan mereka, atau sebarang kandungan, produk atau perkhidmatan yang boleh diakses melalui pautan tersebut.  Penggunaan anda terhadap semua pautan pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri.

Dari laman web pihak ketiga ke Corteva

Jika anda memaut ke salah satu tapak, anda mesti mematuhi semua undang-  Sebuah laman web yang link ke Laman Corteva:

 • tidak boleh membuat bingkai atau persekitaran sempadan di seluruh laman atau bahan di laman web atau menggunakan teknik lain yang mengubah dalam apa-apa cara persembahan visual atau penampilan apa-apa kandungan dalam laman web ini;
 • tidak boleh mewujudkan perbandingan produk atau perkhidmatan Corteva Agriscience™ dengan produk atau perkhidmatan yang kompetitif;
 • tidak boleh meniru sebarang bahan dari laman web ini atau sebarang ™ logo atau tanda dagangan Corteva Agriscience;
 • mungkin tidak salah gambaran hubungan dengan Corteva Agriscience™ ;
 • mungkin tidak bererti bahawa Corteva Agriscience™ meluluskan atau menyokong pautan Laman web pihak yang menghubungkan, atau perkhidmatan atau produk pihak yang menghubungkan Dalam apa jua cara;
 • mungkin tidak menunjukkan tanggapan palsu atau mengelirukan tentang Corteva Agriscience™ atau sebaliknya merosakkan muhibah yang dikaitkan dengan Corteva™ Nama dan tanda dagangan
 • mungkin tidak mengandungi kandungan yang boleh ditafsirkan sebagai kesat, Mengganggu, kasar atau menyinggung, ganas atau Menggalakkan orang lain melanggar mana-mana perundangan yang berkenaan; Dan
 • mungkin tidak mengandungi kandungan yang boleh ditafsirkan sebagai Atau seks yang eksplisit.

Corteva Agriscience™ boleh pada bila-bila masa, atas budi bicara mutlaknya, menamatkan Kebenaran untuk memaut ke tapak. Dalam keadaan sedemikian, pihak yang menghubungkan bersetuju untuk Segera alih keluar semua pautan ke tapak.

Penafian waranti dan had liabiliti

Penggunaan Laman web ini adalah atas risiko anda sendiri. Laman ini mungkin termasuk ketidaktepatan atau kesilapan yang boleh menjejaskan kualiti bahan di laman web ini.  Bahan tersebut tidak disahkan secara bebas atau disahkan secara keseluruhan atau sebahagiannya oleh Corteva Agriscience™ . Corteva Agriscience™ tidak menjamin ketepatan atau ketepatan bahan.  Corteva Agriscience™ tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan dalam bahan, sama ada disediakan oleh Corteva Agriscience ™ atau pihak ketiga.

LAMAN INI DISEDIAKAN UNTUK ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "DI MANA-MANA", TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN. CORTEVA AGRISCIENCE™, untuk itu sendiri dan mana-mana pihak ketiga menyediakan bahan, Perkhidmatan, atau kandungan ke laman web ini, tidak membuat representasi atau jaminan yang berkaitan dengan laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada kualiti, kesesuaian, kebenaran, ketepatan atau kesempurnaan apa-apa bahan, maklumat, produk, atau perkhidmatan yang terkandung di laman. SEMUA SYARAT, REPRESENTASI DAN WARANTI, SAMA ADA SECARA NYATA, TERSIRAT, STATUTORI ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK SEBARANG JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BUKAN PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, ADALAH DENGAN INI TIDAK DITUNTUT. CORTEVA AGRISCIENCE™  tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga bagi apa-apa jenis kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, langsung, tidak langsung, sampingan, khas, turutan, atau punitif ganti rugi, yang timbul daripada atau berkaitan dengan perkhidmatan, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) penggunaan Laman web ini atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan laman web ini, walaupun CORTEVA AGRISCIENCE™  telah sebelum ini telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan tersebut.

Pengecualian untuk warga EU:   jika anda BERMASTAUTIN di Kesatuan Eropah, CORTEVA AGRISCIENCE tidak ™ mengecualikan atau mengehadkan liabiliti untuk kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian.

Perundangan tempatan; Kawalan eksport

Corteva Agriscience™ kawalan dan mengendalikan Laman ini dari Amerika Syarikat. Bahan dan perkhidmatan di laman web ini adalah tertakluk dalam semua aspek kepada undang dan peraturan Amerika Syarikat seperti yang akan dari semasa ke semasa mentadbir lesen dan penghantaran teknologi dan produk di luar negara, termasuk peraturan kawalan eksport Amerika Syarikat, dan apa-apa undang-undang atau peraturan pengganti yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat, pentadbiran perdagangan antarabangsa, atau Pejabat Pelesenan eksport. Lencongan bahan tersebut bertentangan dengan hukum Amerika Syarikat adalah dilarang. Mana-mana bahan, mahupun apa-apa maklumat yang diperolehi melalui penggunaan Laman, boleh diperolehi untuk, dihantar, dipindahkan, atau dieksport semula, secara langsung atau tidak langsung, kepada disingkirkan atau negara disekat atau rakyat mereka, atau mereka tidak boleh digunakan untuk aktiviti nuklear, senjata kimia atau biologi, atau projek peluru berpandu, melainkan dibenarkan secara khusus oleh kerajaan Amerika Syarikat untuk tujuan tersebut. Anda hendaklah mematuhi sepenuhnya dengan semua perundangan eksport Amerika Syarikat dan memikul tanggungjawab sepenuhnya untuk mendapatkan lesen untuk mengeksport atau mengeksport semula yang mungkin diperlukan.

Jika anda menggunakan Laman ini dari luar Amerika Syarikat, anda juga bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berkenaan, termasuk eksport dan peraturan import tempatan.

Idea dan maklum balas yang tidak diminta

Untuk mengelakkan salah faham atau pertikaian yang mungkin berlaku apabila produk Corteva Agriscience, Perkhidmatan, teknologi, promosi, strategi pemasaran atau kandungan mungkin kelihatan serupa dengan idea atau cadangan yang diberikan kepada Corteva, kami meminta anda tidak mengemukakan idea, kerja, bahan, cadangan, produk atau penambahbaikan produk, proses, strategi pemasaran, atau nama produk (semua yang disebutkan di atas selepas ini dirujuk sebagai "penyerahan") kepada Corteva Agriscience™ .  Sekiranya anda memilih untuk menghantar permohonan anda, terma berikut akan dikenakan ke atas serahan tersebut:

 • Corteva Agriscience ™dan sekutunya tidak akan bertanggungjawab untuk menjaga rahsia penyerahan atau menerimanya secara sulit;
 • Corteva Agriscience ™dan sekutunya tidak akan bertanggungjawab untuk mengkaji semula penyerahan atau bertindak balas kepada Submitter;
 • Dengan membuat penyerahan, anda menyerah kepada Corteva Agriscience ™semua hak, hak milik dan kepentingan dalam penyerahan dan semua hak harta intelek yang berkaitan, tanpa apa-apa pampasan kepada anda;
 • Anda menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk membuat penyerahan dan bahawa penyerahan tersebut tidak melanggar mana-mana kewajipan yang anda ada kepada majikan yang hadir atau bekas atau kepada mana-mana pihak lain.

Corteva Agriscience Adakah, bagaimanapun, mengalu-alukan maklum balas anda tentang produk dan perniagaan yang sedia ada.  Maklumat hubungan boleh didapati di https://www.corteva.my/ms/contact-us.html  atau di pautan hubungi kami di laman web ini. Sebarang komen yang anda berikan adalah bukan sulit, dan Corteva Agriscience™ boleh menggunakannya tanpa sekatan.

Penyelesaian pertikaian alternatif

Sekiranya berlaku pertikaian, pihak-pihak bersetuju untuk menjauhkan diri daripada litigasi sebanyak mungkin atau munasabah, dan untuk mencari dan menggunakan kaedah penyelesaian pertikaian alternatif, seperti pengantaraan dan timbangtara, yang ditadbir oleh Persatuan Timbang Tara Amerika menurut peraturan Timbang Tara komersial.  Tempat timbangtara hendaklah menjadi Wilmington, Delaware, dan penghakiman ke atas Award yang diberikan oleh Penimbang Tara boleh dimasukkan dalam mana-mana Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa daripadanya.  Pertikaian mengenai atau berkaitan dengan penggunaan lesen terhad yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau berkenaan atau berkaitan dengan hak harta intelektual pihak Corteva, seperti yang ditakrifkan di bawah, terhadap pengguna perkhidmatan untuk kegagalan membayar perkhidmatan, tidak tertakluk kepada Seksyen ini.  Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh undang-undang negeri, pihak hendaklah Resort kepada sistem mahkamah hanya atas kegagalan kaedah penyelesaian pertikaian alternatif selepas tempoh masa yang munasabah.

Perundangan dan tempat yang berkenaan

Kecuali bagi mana-mana permohonan mandatori undang-undang tempatan, apa-apa tindakan yang berkaitan dengan syarat ini akan ditadbir oleh undangundang Negeri Delaware, Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira pilihan atau konflik peruntukan undang mana-mana bidang kuasa. Anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa Mahkamah yang terletak di negeri Delaware untuk resolusi semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan/atau penggunaan Laman web ini.

Aktiviti tidak dibenarkan

Serahan ke Laman ini atau penggunaan yang tidak dibenarkan bagi mana-mana bahan yang terkandung di Laman ini boleh melanggar peraturan hak cipta, perundangan tanda dagangan, perundangan privasi dan publisiti, statut komunikasi tertentu dan peraturan, dan lain-lain perundangan dan peraturan yang berkaitan. Anda sahaja bertanggungjawab untuk tindakan anda atau tindakan mana-mana orang yang menggunakan nama pengguna dan/atau kata laluan anda.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Corteva Agriscience™, ibu bapa korporatnya, anak syarikat dan sekutunya, dan pegawai, Pengarah, pekerja, ejen, wakil, rakan kongsi dan pemberi lesen setiap (secara kolektif, "pihak Corteva ") tidak berbahaya daripada dan terhadap apa-apa dan semua kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan, termasuk (tanpa had) yuran peguam dan kos pembelaan, yang ditanggung berhubung dengan, yang timbul daripada, atau bagi tujuan mengelakkan, apa-apa tuntutan atau permintaan berkenaan: (a) kandungan (b) penyalahgunaan anda terhadap Perkhidmatan; (c) pelanggaran terma ini; atau (d) melanggar mana-mana perundangan atau peraturan yang terpakai, atau hak mana-mana pihak ketiga, melalui penggunaan Laman sesawang ini atau perkhidmatan, atau penggunaan Laman atau perkhidmatan oleh mana-mana orang yang menggunakan nama pengguna dan/atau kata laluan anda (termasuk tanpa menghadkan penyertaan anda di dalam kawasan pos penyerahan anda).  Corteva Agriscience™ berhak, dengan kosnya sendiri, untuk menganggap Pertahanan dan kawalan eksklusif apa-apa perkara yang sebaliknya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, di mana anda akan bekerjasama sepenuhnya dengan Corteva dalam menegaskan mana-mana pertahanan yang ada. Peruntukan ini tidak memerlukan anda untuk menanggung rugi mana-mana pihak Corteva untuk apa-apa amalan komersial Unconscionable oleh pihak tersebut atau untuk kecuaian pihak tersebut, penipuan, penipuan, janji palsu, salah nyata atau penyembunyian, penindasan atau peninggalan apa-apa fakta material. Anda bersetuju bahawa peruntukan dalam seksyen ini akan bertahan dengan apa-apa penamatan akaun anda, Perjanjian ini atau akses anda kepada perkhidmatan.

Komunikasi elektronik

Komunikasi antara anda dan Corteva Agriscience™ menggunakan cara elektronik, sama ada anda melawati Perkhidmatan atau menghantar Corteva e-mel, atau sama ada Corteva kiriman notis pada perkhidmatan atau berkomunikasi dengan anda melalui e-mel. Untuk tujuan kontrak, anda (1) bersetuju untuk menerima komunikasi daripada Corteva Agriscience™ dalam bentuk elektronik; dan (2) bersetuju bahawa semua terma dan syarat, perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi dan dokumen lain yang Corteva berikan kepada anda secara elektronik akan mempunyai kesan undang-undang yang sama yang komunikasi atau dokumen tersebut akan jika mereka telah dinyatakan secara "bertulis."

Perjanjian keseluruhan

Perjanjian ini adalah perjanjian akhir, lengkap dan eksklusif pihak-pihak berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan hal ini dan menggantikan semua perbincangan sebelum ini di antara pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.